نايين

  تاريخ بناي اوليه شهرنايين به دوران قبل ازاسلام بازمي گردد. صحت اين مدعا راعلاوه برنوشته هاي مورخين و جغرافيا نويسان قديم ،گويش محلي خاص مردم نايين تقويت مي كند . اين گويش هنوز نيز متداول و مرسوم است. مولف كتاب((مسا لك و ممالك)) فارس را ايالت قديمي ايران و محل تشكيلات   دولت هخامنشي ذكر مي كند كه دوره ساسانيان و پس از اسلام به پنج ولايت يا استان تقسيم مي شده است. كه هر قسمت(كوره)ناميده مي شد در دوره هاي  ساساني و پس ازاستقرار اسلام ، شهرنايين جزء يكي از اين كوره ها به شمار مي آ مد. بيشتر پژوهشگراني كه درباره نايين بررسي و تحقيق كرده اند به آبادي و آباداني آن در ادوار قبل از اسلام اشاره كرده اند . اما در مقدمه كتاب(تذكره سخنروان نائين) شهر نايين شهركي كاروا ن انداز معرفي شده كه قافله ها براي استراحت و فراهم ساختن زاد سفر در آن بار مي انداخته اند.ساربانان نيز شتران خود را در نايين(هنارگيري)مي كرده اند . به هرحال ،با مراجعه به منابع  مختلف مي بينيم نايين درقبل ازاسلام مركز اداري و خدماتي بخشي ازناحيه يزد بود .
     بااستقرار اسلام ،در بيشتر شهر هاي ايران و ورود اين آيين به نايين ، شهر نايين موقعيت خود را همچون گذشته حفظ كرد .يكي از نو يسندگاني كه درقرن چهارم هجري كتاب خود راتأليف كرده است نائين را شهري آباد و پرجمعيت ذكر مي كند.
     در قرن پنجم هجري ،شهر نايين مانند ديگر شهرهاي نز ديك به اصفهان مورد توجه قرار گرفت. در نيمه اول اين  قرن ناصر خسرو ،درسفرمشهورش از نائين عبور كرد و به اين شهر اشاره نمود او در سفرنامه اش درباره اوضاع اجتماعي نايين مطلب تازه اي ارائه نكر ده است .به همانگونه كه ياقوت حموي نيز تنهابه نقل قولي از اصطخراي اكتفا كر ده است.
    در دوران مغول،با روي كارآمدن  ايلخانان و حكومت غازان و سلطان((محمد اولجايتو))كه پس از تشرف به دين اسلا م به لقب ((خدا بنده ))ملقب شد در نايين نيزتحولاتي به وقوع پيوست .دردوران حكومت اين دو ايلخان كه با وزارت خواجه رشيدالد ين فضل الله همداني مقارن است  اصلاحات اساسي در اكثر شهرهاي ايران به وجود آمد. در اين دوران آثار مهم و با ارزشي مانند مسجد بابا عبدالله ،عمارت امامزاده سلطان سيدعلي و مناره مسجدجامع در نايين ساخته شد .
در نيمه اول قرن هشتم هجري ،ملك اشرف پس از شكست از شيخ ابو اسحاق اينجو در شيراز و فراربه يزد ،بيشتر آبادي ها و شهرها ي يزد را خراب كرد و به نايين رسيد .
درجنگي كه در سال 744 هجري در نايين بين او و امير مبارزالد ين از امراي آل مظفر به وقوع پيو ست ملك اشرف شكست خو رد .اين جنگ باعث خرابي نايين شد و خلقي عظيم كشته شدند.
در اواخر قرن هشتم هجري ،در روزگاري كه امير تيمور خود را براي حمله به شهرهاي مركزي ايران آماده مي كرد بارديگر نايين گرفتار درگيري شاه منصور و شاه يحيي مظفري شد ، تو ضيح اينكه در سال793 بين اين دو برادرجنگي درگرفت كه بيشتر رو ستاها و قصبات بين اصفهان و يزد و كرمان تخريب شدند .نايين نيز آسيب فراوان ديد.
     در قرن نهم نيز جنگ و كشتارهائي بين خاندان هاي آق قو يوفلو و قراقريونلو بوقو ع پيوست . نايين بر سر راه شهرهاي مهم ، مورد نزاع واقع شده بود بنا براين در اين درگيري نيز از آسيب و تخريب ها در امان نماند. اما در همين سالها ،دو لتشاه سمرقندي در تذكره اي كه به نام خود او ست ودرسال892 هجري تاليف كرده((نا يين را قصبه اي خوش آب و هوا معرفي مي كند كه بعضي محصولات آن بي نظير است )).
    دراوائل قرن دهم ،بار ديگر جنگي عظيم بين سران اق قويونلو به وقو ع پيوست .محل اين نبرد نيز حوالي نا يين بود.به نوشته كتاب احسن التواريخ اين جنگ باعث شد تا محمد ميرزا آق قويونلو بر فارس استيلا يابد . در دوران حكو مت تركمانان اق قويونلو ونيزيان از نا يين عبور كردند  اما گزارش سفر آنها  نكته مهمي از اوضاع نايين رابه دست نمي دهد . بطور كلي از حمله مغول تا ظهور دو لت صفوي، فرامانروا يان مختلفي از ترك و تاتار  و تركمن و ساير نژادها و مليت ها ،در نقاط مختلف ايران به قدرت رسيدند . به طوري كه هر قسمت از كشورما دردست خانواده يا طايفهاي بود.
در دوران حكمراني ايلخانان نايين از اصلاحات و تحولي كه در بسياري از شهرهاي ايران آغاز شده بود بي بهر ه نما ند .رونق اقتصادي دوره مغول نايين را كه در كنار شاهراه خليج فارس و ري و سلطانيه قرار گرفته بود به صورت شهري پر جمعيت و آباد دراورد .در اين زمان ،و بخصوص در عصر حكومت غازان و سلطان محمد اولجايتو و وزارت  خواجه رشيدالد ين فضل الله در نائين آثار با ارزشي ساخته شد . برخي از اين آثار در عداد بناها ي كم نظير به شمار مي رو ند و نمايانگر پيشرفت معماري اسلامي ايراني آن عصر مي باشند.اين رونق و پيشرفت نسبي علاوه بر آن كه باعث احداث مساجد و بناهاي متعددي گرديد اقوام و خانواده هاي مختلفي را نيز از ديگر شهرهاي ايران به نايين سرازير كرد . از جمله اين اقوام ،عده اي از اميرزادگان و امراء مغو ل بودند كه به همراه  خانواده ها و اقوام و ملازمين خود به نايين آمدند و دراين شهر و روستاها و  قصبات اطراف آن ساكن شدند.