توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:392  
طرح (نقشه):قلمدان  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:393  
طرح (نقشه):قابي  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:25 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:394  
طرح (نقشه):لچك و ترنج  
رنگ زمينه:لاكي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:25 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت13,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:395  
طرح (نقشه):افشان  
رنگ زمينه:سورمه اي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت13,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:396  
طرح (نقشه):لچك و ترنج رشيدي  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:23 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:397  
طرح (نقشه):افشان  
رنگ زمينه:سبز  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:398  
طرح (نقشه):لچك و ترنج  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6لا  
قيمت13,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:399  
طرح (نقشه):جشوقان  
رنگ زمينه:سورمه اي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:29 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:400  
طرح (نقشه):لچك و ترنج  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشمو ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت13,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:401  
طرح (نقشه):خشتي  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:25 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت16,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:402  
طرح (نقشه):قابي غلط  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:403  
طرح (نقشه):جشوقان  
رنگ زمينه:سورمه اي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشمو ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:404  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:23 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:405  
طرح (نقشه):قلمدان  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:406  
طرح (نقشه):جشوقان  
رنگ زمينه:سورمه اي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:27 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:407  
طرح (نقشه):جشوقان  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:26 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:409  
طرح (نقشه):افشان  
رنگ زمينه:لاكي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم وابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:410  
طرح (نقشه):دسته گلي  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:411  
طرح (نقشه):درختي  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:25 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت17,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:412  
طرح (نقشه):خشتي  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ6لا  
قيمت16,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:413  
طرح (نقشه):بند اسليم  
رنگ زمينه:سورمه اي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت13,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:414  
طرح (نقشه):افشان  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:26 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت1,200,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:415  
طرح (نقشه):جشوقان  
رنگ زمينه:سورمه اي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:16 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت6,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:416  
طرح (نقشه):دسته گلي  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:15 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت6,500,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:418  
طرح (نقشه):افشان  
رنگ زمينه:سورمه اي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:15 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت6,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:419  
طرح (نقشه):قديمي  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:16 ماه
رج شمار:90 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:يشم وابريشم  
جنس تار:نخ 4 لا  
قيمت7,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:420  
طرح (نقشه):گلداني  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:12 ماه
رج شمار:80 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):90 * 60
نوع جنس:ابريشم  
جنس تار:نخ 4 لا  
قيمت5,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:421  
طرح (نقشه):جشوقان  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:15 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت5,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:422  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:لاكي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:14 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت4,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:423  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:18 ماه
رج شمار:80 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:ابريشم  
قيمت5,000,000 تومان
وضعيتموجود است