توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:2  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نائین98-83  
مدت زمان بافت:12 ماه
رج شمار:81 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):90 * 60
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت65,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:12  
طرح (نقشه):قا بی غلط  
رنگ زمينه:رنگی  
محل بافت:نا ئین260-173  
مدت زمان بافت:27 ماه
رج شمار:101 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):250 * 150
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت20,000,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:51  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نا ئین153-101  
مدت زمان بافت:14 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):150 * 100
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت1,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:64  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نا ئین208-133  
مدت زمان بافت:18 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت2,200,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:90  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:سبز  
محل بافت:نا ئین205-131  
مدت زمان بافت:18 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت680,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:91  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نا ئین208-129  
مدت زمان بافت:18 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت580,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:105  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نا ئین87-60  
مدت زمان بافت:2 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):90 * 60
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت500,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:119  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین89/62  
مدت زمان بافت:2 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):90 * 60
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت500,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:123  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نا ئین89/60  
مدت زمان بافت:2 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):90 * 60
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت500,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:141  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین241/197  
مدت زمان بافت:16 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):250 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت1,050,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:142  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:كرم  
محل بافت:نا ئین241/197  
مدت زمان بافت:16 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):250 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت1,050,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:151  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین270/178  
مدت زمان بافت:14 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):270 * 170
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت950,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:158  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نا ئین320/206  
مدت زمان بافت:26 ماه
رج شمار:110 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت6,600,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:160  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نا ئین297/192  
مدت زمان بافت:23 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت5,500,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:162  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نائین297/204  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت5,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:163  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نا ئین307/198  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت5,500,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:169  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین201/70  
مدت زمان بافت:8 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):200 * 70
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت1,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:184  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:سبز  
محل بافت:نا ئین152/100  
مدت زمان بافت:15 ماه
رج شمار:110 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):150 * 100
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت5,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:228  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:14 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):150 * 100
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت800,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:311  
طرح (نقشه):افشان  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نایین  
مدت زمان بافت:36 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):350 * 250
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:312  
طرح (نقشه):ترنج  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا یین  
مدت زمان بافت:36 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):350 * 250
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:375  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نائین  
مدت زمان بافت:20 ماه
رج شمار:55 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9لا  
قيمت6,000,000 تومان
وضعيتموجود است