توجه:امکان سفارش فرش‌هاي غير موجود از طريق تماس وجود دارد.
تصوير فرش
کُد:8  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:رنگی  
محل بافت:نا ئین243-150  
مدت زمان بافت:26 ماه
رج شمار:81 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):250 * 150
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:37  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نا ئین97-71  
مدت زمان بافت:16 ماه
رج شمار:81 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):90 * 60
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت1,500,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:59  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین202-198  
مدت زمان بافت:24 ماه
رج شمار:81 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):200 * 200
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت6,500,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:159  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین303/204  
مدت زمان بافت:28 ماه
رج شمار:110 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت6,500,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:253  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:8 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):130 * 90
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت500,000 تومان
وضعيتموجود نيست
تصوير فرش
کُد:273  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:قهوه ای  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:22 ماه
رج شمار:100 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت18,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:274  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:18 ماه
رج شمار:45 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت5,500,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:280  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:سبز  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:18 ماه
رج شمار:90 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت600,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:309  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:کا شمر  
مدت زمان بافت:15 ماه
رج شمار:30 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 9 لا  
قيمت5,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:337  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نا ئین  
مدت زمان بافت:28 ماه
رج شمار:85 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,500,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:375  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:لاکی  
محل بافت:نائین  
مدت زمان بافت:20 ماه
رج شمار:55 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:پشم وابریشم  
جنس تار:نخ 9لا  
قيمت6,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:379  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نایین  
مدت زمان بافت:25 ماه
رج شمار:80 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:یشم و ابریشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:380  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:سورمه ای  
محل بافت:نایین  
مدت زمان بافت:30 ماه
رج شمار:90 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:یشم وابریشم  
جنس تار:ابریشم  
قيمت8,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:383  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:کرم  
محل بافت:نایین  
مدت زمان بافت:25 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:یششمو ابریشم  
جنس تار:نخ6 لا  
قيمت7,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:404  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:رنگي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:23 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):300 * 200
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت15,000,000 تومان
وضعيتموجود است
تصوير فرش
کُد:422  
طرح (نقشه):غلط  
رنگ زمينه:لاكي  
محل بافت:نايين  
مدت زمان بافت:14 ماه
رج شمار:70 گره در سانتيمتر
ابعاد (سانتيمتر):205 * 130
نوع جنس:يشم و ابريشم  
جنس تار:نخ 6 لا  
قيمت4,000,000 تومان
وضعيتموجود است